فصلنامه مطالعات معماری ایران – 9

فصلنامه مطالعات معماری ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهر نشینی ایران وبسط و گسترش دانش موجود در این زمینه می پردازد. از آنجا که بررسی ” فضای زیست ایرانی ” محدود به سکونتگاهها و بناها نیست، لذا سایر شئونات زندگی انسان نظیر اعتقادات، فرهنگ و هنر و تاریخ و علوم مختلف نیز در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه این کتاب ارزشمند را برای دانلود قرارداده ایم:

دانلود

 

آرمان
30 دی 1396
18 بازدید